Miljøplan trinn 1

Torbjørn Ruu Haugaland Landbruksrådgjeving. Gjødslingsplanen gjelder for alle som mottar produksjonstilskudd. Sprøytejournalen gjelder bruk av plantevernmidler. KSL er et hjelpemiddel for miljøhensyn og . Holder på med noen få sauer og har søkt tilskud men får ikke det før jeg har en miljøplan trinn 1.

Har kikket på dette men føler ikke dette . Under følger et eksempel på utforming og utfylling av miljøplan som skal framlegges. Målsettinger for ekstra miljøinnsats på bruket: Fritt formulert tekst som . Sjekklista er en del av miljøplan trinn 1. Kart overjordbruksarealene foretakettil . En miljøplan består av to trinn. Alle som mottar produksjonstilskudd og tilskudd til regionale miljøtiltak må ha miljøplan trinn 1. For søknad om SMIL- midler og enkelte RMP-tilskud .

Forskriften gjelder alle foretak som mottar produksjonstilskudd. Størrelsen på trekket avhenger av arealet du disponerer. Miljøplan trinn , får du trekk.

Vær bevisst når du krysser av om du har . Reaksjoner når det blir avdekket mangler ved en miljøplan. Nærmere beskrivelse av tiltaket det søkes om støtte til:. Foretak som mottar miljøtilskudd skal ha MIljøplan trinn 1. Dersom avtalen utløper mellom 1. LØNNSOM OG BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON OVER HELE LANDET.

Eigar eller leigar av tidlegare grøfta jord kan søkje om tilskot. Klæbu kommune kjøpt enkelte tjenester ifm. Vi minner om at det trekkes kr 1. Dei som leiger utstyr må ha dokumentasjon på leige. Alle skal ha miljøplan , trinn , og gjødselplan der den betra effekten av næringsstoffa er teken omsyn til.

Finne et sted ved Ljanselva: Hva ser du, hva hører . I tillegg skal følgende dokumenteres: Navn på foretaket.

For alle tiltakene kreves det miljøplan trinn 1. For tiltaket Skjøtsel av gravminne, er det krav om at føretaket også må ha miljøplan trinn 2. Del 1: Vassbotna, Grongstad og Midtre-Høylandet (s. 1-43). Du vurderer og dokumenterer miljøarbeidet gjennom miljøplan. Registreringsdatoer for søknader om produksjonstilskudd er 1.