Landbruk

Landbruk er en industri som bearbeider jorda med det formål å dyrke planter. Landbruk omfatter jordbruk, hagebruk og skogbruk, men misbrukes også i samme forstand som jordbruk.

Landbruk

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert med god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager.

JORDBRUK OG SKOGBRUK STYR OM 6 % AV BRUTOINNENLANDS PRODUKTLAND. LANDBRUKET BRUKER KUN 6,5 % AV TERRITORIET ELLER 473 TUSEN HA. KUN 0,23 HA LANDBRUKSOMRÅDE PER INNBYDNING, SOM GJØR BARE HALVVEL AV MATSIKKERHET.

Landbruk er bruk av landareal til å produsere biomasse i form av planter som gir mat til mennesker eller husdyr. Planteproduktene fra landbruket er korn og andre frø , grønnsaker, frukt, bær og blomster, beite- og fórplanter til husdyrbruk, eller skogstrær til skogbruk. Grunnlaget for landbruket er fotosyntesen og domestiserte planter og dyr. Plantene er de autotrofe primærprodusentene som gir primærproduksjon med energi og grunnleggende kjemiske bestanddeler, som deretter gir livsgrunnlag for de heterotrofe konsumentene.

Å gjøre landbruket mer produktivt og bærekraftig krever fundamentalt nye tilnærminger til forvaltning av landbruksressurser, inkludert vann, jord og næringsstoffer. Isotopiske teknikker sporer og kvantifiserer omsetning og dynamikk av karbon, vann og næringsstoffer på tvers av agro-økosystemer for å forbedre forbedret landbrukspraksis. Bønder trenger hjelp til å utvikle klimasmarte jordbruksmetoder som kan tilpasse seg og dempe virkningene av klimaendringer, og som kan øke matproduksjonen. Forbedring av produktiviteten og bærekraften til landbruket krever bedre forvaltning av naturressurser som land, vann, jord og genetiske ressurser. Dette er spesielt konserverende landbrukspraksis som kan gi en rekke positive resultater: redusert jorderosjon, bedre vannretensjon i jorda, næringstilgjengelighet for avlinger; akkumulering av organisk materiale i jord; høyere avling og dyreproduktivitet.

Klimasmart landbrukspraksis kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra husdyr betraktelig. Ofte gir disse praksisene fordeler for både landbruksøkonomien og miljøet. For eksempel reduserer forbedring av kvaliteten og balansen i fôret ikke bare utslipp fra dyreliv og gjødselforedling, men øker også produktiviteten og inntektene. Forbedret avlspraksis og veterinærpleie bidrar til å redusere avlskostnadene (kostnadene for dyr som er valgt for avl, men som ennå ikke produserer avkom, selv om de bruker ressurser) og reduserer tilhørende utslipp. Som det viste seg, genererer småskala tobruksgårder som holder melkekjøttfe mindre utslipp sammenlignet med spesialiserte melkebruk eller kun kjøttgårder. Forbedret kjøttkvalitet og økt melkeproduksjon hos melkekyr kan tilrettelegges ved genetisk karakterisering og seleksjon av merkede atomer, samt forbedret ernæring.

One thought to “Landbruk”

  1. Radisjonelt landbruk. Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom eller tilleggsareal? Kanskje trenger du å foreta mindre investeringer i forbindelse. Bærekraftig og lønnsomt landbruk over hele landet er viktig for matproduksjon, beredskap, bosetting, bevaring av kulturlandskapet og lavere utslipp.

Comments are closed.