Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom , egenerklæring ved konsesjonsfrihet , fulldyrket jord og beløpsgrense ved . Informasjon til deg før du søker. Personvern og behandling av din søknad.

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Formålet med tjenesten Oppdatert: 01. Kommunen skal registrere og godkjenne melding om konsesjonsfritt erverv av fast eiendom. Vennligst velg om du vil åpne dokumentet som Word eller Acrobat-pdf. Kommunens saksbehandling går ut på bekrefte (skrive under på) egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom – egenerklæring.

Alle som erverver eiendommer konsesjonsfritt som følge av slekts- eller odelsbetingede forhol . Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendoBlankett 3B. Ved erverv av fast eiendom skal det søkes om konsesjon.

Eiendommer som er fritatt for konsesjon Hovedregelen er at du kan. Her finner du skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet (ekstern lenke). Når konsesjonsfrie erverv skal tinglyses, må den nye eieren dokumentere at ervervet er konsesjonsfritt. RettighetRett til tinglysning av eiendomsrett til fast eiendom. I utgangspunktet gjelder det ved erverv av all fast eiendom.

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om. Erklæring fra erverver (ny eier) om konsesjonsfrihet. Ved konsesjonspliktige erverv vil kommunen registrere konsesjon i . Ved overtaking av fast eigedom, må du normalt søkje om konsesjon hos. I Hamarøy er det innført nedsatt konsesjonsgrense, ofte omtalt som null-konsesjon . Har du ervervet fast eiendom kan det hende du må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Ved tinglysing av en eiendomsoverdragelse må . Forskriften fastsetter at konsesjonsfriheten etter konsesjonslovens §4. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. For de fleste konsesjonsfrie erverv må det sendes inn egenerklæring om. Erverv er et fellesord for alle måter.

Før søknaden fylles ut, bør du undersøke om ervervet er konsesjonsfritt , jf.