Deling av landbrukseiendom

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. Nye regler for deling av landbrukseiendom. Hva skjer med tilhørende sameieandeler og rettigheter?

Prinsippet endres fra forbud til samtykke. Etter jordloven kan det gis tillatelse til deling dersom det foreligger samfunnsinteresser av stor vekt, eller deling er forsvarlig ut fra .

Byggesaksavdelingen involverer . Landbrukseiendom – omdisponering og deling (rundskriv) . Etter Jordlovens §kan det søkes fradeling av en landbrukseiendom med søknad til kommunen. Vedtaket skal ta hensyn til om deling kan føre til drifts-eller. Eiendom som er benyttet eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk kan ikke deles uten samtykke fra departementet, dvs.

Den nye loven gir den enkelte kommune mye større frihet til å . Særlig kan dette være aktuelt for arealer som ligger nær motorvei eller bebygde strøk. Omdisponering og deling av landbrukseiendom.

Jordloven har regler om omdisponering av dyrka jord og deling av landbrukseiendom. Kommunen skal blant annet ta hensyn til. Sarpsborg kommune behandler søknader om blant annet omdisponering av landbruksareal, deling av landbrukseiendom og konsesjon for. Nabooppgaven nedenfor må fylles ut.

Jordlovas § legger føringer for deling av landbrukseiendommer. Både ved overtakelse og deling må du som oftest ha tillatelse fra . En eiendom du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, kan bare deles etter samtykke fra kommunen. Søknad om deling av landbrukseiendommen skal sendes til kommunen. Søknaden må inneholde beskrivelse av eiendommen og beliggenhet på arealet det . Sett inn innstillingen over denne linja . I jordlovens § – deling av landbrukseiendom , heter det at det kan gis . SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM. Slike saker skal også godkjennes etter plan- og bygningsloven.

Søknad om deling av landbrukseiendom skal rettes til kommunen. Deling av landbrukseiendom krever spesiell godkjenning. Dersom du skal dele eller omdisponere eiendom må det søkes om .