Tilskuddsordninger i landbruket

Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her. Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Norge ser vi en tendens til at de aller fleste som kjøper et tradisjonelt gårdsbruk ikke kjenner til de ulike tilskudd som finnes.

Om du skal søke og få utbetalt tilskudd må du ha et . Kommunen har fått tildelt kr 325. Pristilskudd utbetales sammen med oppgjør for leveranser av egg, slakt, melk og ull.

For det enkelte foretak vises sum utbetalt tilskudd per . VG har sett på utviklingen av produksjonsstøtten til landbruket fra. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene . Penger, Fotograf: Illustrasjon. Innenfor jordbruk finnes det en del tilskuddsordninger som forvaltes av kommunen.

Informasjon om departementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, med oversikt over søknadsfrister, formål, målgrupper, . Tildeling fra fondene kan skje etter søknad som lån eller tilskudd. I jordbruksavtalen ble det avsatt millioner .

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger innen landbruket. I det følgende gis en oversikt . Grane kommune lyser ut tilskudd via Grane landbruksfond og statlige nærings- og miljøtilskudd til landbruket. Arealtilskudd til økologisk landbruk. Programmet omfatter flere forskjellige tilskuddsordninger , . Landbruksdirektoratet: Avløsning ved . Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg.

I tillegg er vi mottaker og rådgiver for Innovasjon Norge . Søknaden kan leveres elektronisk via altinn. Finansiering Aktuelle finansieringskilder og tilskuddsordninger for arbeid med gamle ferdselsårer: Danmark. På denne siden finner du oversikt over statlige, regionale og kommunale tilskuddsordninger til kulturminnetiltak.

Tilskuddsordninger innen landbruket. Du finner også en oversikt over private stiftelser . Kort om søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved. Statlige tilskudd kulturminnevern.

Retningslinjene gjelder for kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim, og er utarbeidet . Vi rettleder om ulike tilskuddsordninger og behandler søknader. Under er en opplisting av tilskuddsordninger , med lenker . Formålet med slik støtte er å legge til .