Salg av landbrukseiendom regler

Gjennom denne veilederen vil vi . Gevinst på salg av løsøre (buskap, maskiner og varelager) er alltid skattepliktig. Reglene for skattlegging av salg av landbrukseiendom er . Gjeldende skatteregler ved realisasjon av landbrukseiendom. Ved salg av landbrukseiendommer på det åpne markedet,.

Regelen omfatter alle slektninger til og med fetter og kusiner av selger. Videre vil gevinst ved salg av maskiner, redskap, buskap og varelager, være skattepliktig. Landkreditt Bank: Mindre kontroll ved salg av gård . Slik gevinst omfattes av de vanlige reglene for skattefrihet ved salg av bolig. Det er en rekke lover og regler som er regulerende for et eierskifte, hvorav. For selger er de skattemessige konsekvensene av selve salget viktigst.

Salget kan vel heves, ettersom forutsetningene har blitt . I tillegg er det et annerledes og mer komplisert regelverk forbundet med kjøp og salg av landbrukseiendommene.

Regelverket dreier seg blant annet om odel, . Skattlegger salg av gård til familiemedlemmer. Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. Hovedregelen er at alt salg av fast eiendom er skattepliktig. Eksempel på landbrukseiendommer hvor det ikke blir drevet næring er . Selgeren av en landbrukseiendom med tilhørende våningshus, kan for . Dersom salget ikke skjer ved odel og landbrukseiendommen har et. De nye reglene gir økt lokalt handlingsrom til kommunen, og de skal gjøre det enklere å. For aktive gårdsbruk vil den generelle regelen for . Nå: flat kapitalbeskatning.

Reglene er imidlertid kompliserte, og fallgruvene er mange. Odelsretten omfatter landbrukseiendommer som har et minsteareal dyrket mark . Samtidig ser vi at salg av landbrukseiendommer ut av familien får nesten halvert skattesatsen. Dette gjelder for bolig-, fritids- og landbrukseiendom som tidligere eier kunne ha solgt.

I snart ett år har storgården ligget ute for salg. Det er usikkert hvor mange bruk som vil omfattes av de nye reglene. Gevinst ved salg av boligeiendom er skattefri når selgeren på.

Kjøper man et aksjeselskap som eier landbrukseiendom må det med andre ord ikke søkes. Han trodde samme regler gjaldt uansett selger. Salg av landbrukseiendom til noen utenfor familien har tradisjonelt forekommet svært. Landbruks- og Matdepartement foreslår påny oppmykning av konsesjonsloven. Det er ganske omfattende konsesjonsregler ved erverv av en landbrukseiendom , og de fleste svarene vil du kunne finne på nettsidene til . Odelsloven har regler som beskytter gjenlevende uten odel, men.

Hvis megler ikke innhenter takst på landbrukseiendom av sertifisert.