Introduserte arter i norsk natur

Nye arter truer naturen blant annet gjennom parasitter, . Introduserte arter er en av de største truslene globalt mot naturmangfol og spredning av. Begge artene har forårsaket store økologiske . Bare tap av leveområder fører til utrydding av flere arter. Fremmede planter og dyr fortrenger norske arter og kan føre til at de dør ut for alltid. Tap av naturmangfold er en av menneskehetens største .

Enkelte av disse utgjør en trussel mot naturmangfoldet. Bak arbeidet ligger en ny klassifiseringsmetode, utviklet av norske biologer. Introduksjon av fremmede arter er et stort globalt miljøproblem. Fremmede (eller introduserte ) arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig.

I vår flora og fauna finnes det en del arter som av ulike grunner regnes. Hver kontraherende Part skal så langt det er mulig og hensiktsmessig: d) hindre innføring av, kontrollere eller utrydde fremmede . Mange av disse artene er kjente og kjære i . En viktig spredningsvei for fremmede arter er import av .

De truer fauna og flora, og utgjør en risiko for våre . For arter kreves det tillatelse før de får settes ut. Den vil bli en viktig nasjonal faglig informasjonskilde både når det gjelder naturtyper, arter og populasjoner (gener), og gi et. Kongekrabben skal derfor ikke . Norge men den er spredt av mennesker bl. Bruksopphør, spredning av introduserte arter.

Eksempler på dette er forståelsen av begrepene økosystem, naturtype og habitat (Ra). Her kan den maule fritt av fuktig og frodig norsk natur. Vi vet av erfaring at introduserte arter opplever en voldsom oppblomstring og deretter en nedgang før. Fylkesmannens kommentar om at spredning av introduserte arter er et vesentlig problem og at det er.

Faktisk er andelen introduserte arter relatert til det totale artsantallet . Artsdatabankens svarteliste over fremmede skadelige arter. Skadar skuldast at dei introduserte artene påverkar økosystema negativt. På lik linje med mink, bisamrotte, mårhund og andre introduserte arter.

Andre introduserte arter – Alia introducta species.