Gjødslingsplan

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. Det er krav om at alle gårdsbruk som har rett til produksjonstilskudd skal utarbeide gjødslingsplan. Som grunnlag for planen skal det gis opplysninger om jordart . Søknad om godkjenning av fleirårig gjødslingsplan. Kommunen kan gi dispensasjon, § 5.

Søknad inkludert plan for gjødsling: Mangel på gjødslingsplan ved kontroll = trekk. All vekst er avhengig av tilgang på næringsstoffer. De som ønsker at landbrukskontoret skal utarbeide gjødslingsplan må melde fra til landbrukskontoret senest innen 15. Alle foretak som mottar produksjonstilskudd skal ha gjødslingsplan. Den skal være oppdatert foran . Foretak som av ulike årsaker får beregnet utbetalingen av produksjonstilskudd til kr -, omfattes likevel av forskrift om gjødslingsplanlegging.

Utarbeiding av gjødslingsplaner. Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong.

Kravene til gjødslingsplanen står i . Forskrift om gjødslingsplanlegging gjeld alle føretak som disponerer jordbruksareal og som har rett til produksjonstilskot. Gjødslinglplanen må foreligge før vekstsesongen tar til og . Gjesdal kommune inviterer til informasjonsmøte om produksjonstilskudd og gjødslingsplan onsdag den 26. Betal kun 10- for digitalt abonnement ut . Medlemskap: Grunnkontingent: Kr. Det vises til søknad datert 08. Ved tunnelproduksjon vert det hovudsakleg nytta dryppvatning, og næring til plantene må stort sett gjevast saman med vatnet.

Me vil legge ut gjødslingsplanar. Kart, gjødslingsplan , sprøytejournal og dokumentasjon på gjennomføring av tiltak skal forekomme oppdatert til enhver tid. Sjekkliste og tiltaksplan skal foreligge. Hvis ønskelig kan vi på landbrukskontoret utarbeide gjødslingsplan.

Lån av utstyr hvis du vil ta prøvene . Beskrivelse av gjødslingsprogrammet Skifteplan. Kjøp og eie av landbrukseiendom. Det er flere ulike ordninger for landbruket du bør gjøre deg kjent me om du skal kjøpe eller allerede eier en . Har foretaket gyldig gjødslingsplan , inkludert skiftekart, for inneværende år?